Program Strany Přímé demokracie:

 

1) Vystoupení z Evropské Unie:

Evropská unie omezuje suverenitu státu, umožňuje vydávat občany ČR do zahraničí dle zákonů jiných zemí, vytváří nesmyslné normy jenž vedou k likvidaci samostatného hospodářství státu, omezování práv občanů a nepřehlednost zákonů.  ( neschopnost konkurenceschopnosti, zanemožňuje státu rozhodovat o dodávkách el. energií a tím i nárustu cen el. energie, napomáhá likvidaci zemědělců a tím k neschopnosti státu zásobovat vlastními potravinami domácí trh, )
 
"Nebudete tomu věřit, ale existují sociální státy,
které řídí ti nejchytřejší: Je tomu tak u paviánů.
Profesor Konrad Lorenz
 

2) Ekonomická reforma s důrazem na:

 
Posílení koupěschopnosti obyvatelstva.
Zastavení likvidace malého a středního podnikání a stabilizace podnikatelského prostředí.
Zvýšení minimální mzdy - motivovat občany k práci namísto ke zbytečnému využívání a zneužívání podpory a soc. dávek.
Výrazné přepracování zákona o exekucích a exekutorech.
Zefektivnění a zeštíhlení státní správy.
 

3) Rodina základ státu:

A) Navýšení rodičovského příspěvku u čtyřleté varianty z 3.800,-Kč na částku odpovídající životnímu minimu matky a
novorozence s příhlédnutím na okolnost, zdali je matka nebo otec samoživitelem.
 
B) Možnost výběru délky rodičovské dovolené pro všechny.
( Chceme zavést lepší podmínky pro matky a otce na mateřské dovolené, kteří nevyužívají školek a jeslí. např. Možnost zřízení institutu, kde se budou moci hlásit brigádně i studenti zdravotních škol.Účelem bude zajištění možnosti péče o dítě, několik hodin v týdnu , v této době si rodič může vyřídit potřebné věci na úřadech, nakoupit atd. )
 
C) Vytvoření dostatečného počtu mateřských škol a jeslí.
 
D) Vytvoření motivačních programů pro zaměstnavatele.
( Vytvoření pracovních příležitostí na zkrácený pracovní úvazek, zvýhodnit zaměstnavatele, kteří poskytují domácí práce pro ty, jenž jsou na mateřské dovolené. )
 
***Dnes je správné, že se o děti stará stát ( školky, jesle, školy). Hlásá se se rovnost pohlaví, feminismus a unisex.
Matka, která nepracuje a stará se doma o dítě, je nepřítel státu.
Díky této tendenci, kdy se rodiče nestarají o své dítě a nevytváří se tak pouto mezi dítetem a rodičem, narůstá počet mladých lidí, kteří jsou agresivní, opíjí se do němoty, těch co páchají sebevraždy a považte, největší nárůst případů sebevražd je u dětí 5 - 7 let.
 
"Co dříve bylo bezprávý, hřích a hanba,
to dnes bezmála chvály hodné jest ....
Pravda, ta dnes potlačena,
moudrá slova nikdo slyšet nechce.
Lež však za to přizdobena
Přísahou se ohání ...."
Johan Walter (1496 - 1570), Tricina ***
 

4) Omezení imunity politiků, pouze na politické projevy a tzv. politickou odpovědnost u výkonných funkcí doplnit trestněprávní hmotnou odpovědností.

 

Imunita se v žádném případě nesmí vztahovat na finanční kriminalitu a na korupční jednání.

Měla by být co nejmenší - je nepřípustné, aby se politici bez souhlasu občanů sami povyšovali nad občany a odsouhlasovali si výhody, které občanům nepřiznávají.

Zastupitel musí být plně odpovědný za to, jak spravuje tuto zemi.

5) Změna volebního systému podle zásad Přímé demokracie, s důrazem na:

• odvolatelnost politiků
• jednokomorový parlament
• zprůhlednění hospodaření politických stran a zavedení přísných limitů pro vedení předvolební kampaně.
• zákonem o státní službě stabilizovat státní správu a výkonné funkce ve státní správě obsazovat na základě odbornosti transparentním výběrovým řízením (zrušit politický klíč při obsazování funkcí náměstků na ministerstvech)
• důsledné využívání referenda v zásadních otázkách
• přímá volba prezidenta
 

6) Podpora vzdělání a výzkumu, rozvoj a podpora učňovského školství:

7) Zamezení odlivu peněz ve zdravotnictví:

 

Stop zvyšování poplatků bez vyčištění prostředí a zprůhlednění financí ve zdravotnictví.

 

8) Zavedení majetkového přiznání:

 

 

Zavedení finanční policie dle německého modelu:
S právem prověřovat a vymáhat zpětně až k datu 17. 11. 1989.
Dvacet let intenzívních rozkrádaček nesmí zůstat nepotrestáno!
Zavedení majetkového přiznání pro všechny občany s majetkem nad 10 mil. Kč,
v případě neschopnosti prokázat legální způsob nabytí tohoto majetku jeho dodatečné zdanění, případně konfiskace.

 9) Výměnu vedení a rady České televize:

 

Tato veřejnoprávní instituce se v uplynulém období chovala nanejvýš podivně:
Zatímco ostatní mimoparlamentní strany neměly prakticky žádný přístup na TV obrazovky, nově vzniklá TOP09 zde měla výsadní postavení.
To je teoreticky akceptovatelné u privátní televize, ne však u televize veřejnoprávní. Ta musí všem politickým subjektům přiznávat stejná práva.
Stejnou námitku lze mít i k ostatním diskusním pořadům ČT, např o radaru nebo o EU.
ČT vždy odpůrcům a příznivcům přiznala odlišná práva a to je nepřípustné. Ti, kdo rozhodli, že odpůrci Unie nebo radaru nemají na veřejnoprávní obrazovce stejná práva jako příznivci, musí ČT bez náhrady opustit.
ČT je placena stejně příznivci i odpůrci, tyto dvě skupiny tedy zde musí mít stejný prostor a stejná práva. Informování ČT o Evropské unii nápadně připomíná komunistickou propagandu - pouze klady, žádná negativa, odpůrci nejsou přípustní.
Chceme slyšet i ostatní názory, ne jen to, co schválil postkomunistický politruk.
Naši veřejnoprávní televizi řídí člověk s podivnou minulostí, který si i přes lustrační zákon prosadil jako jednoho z nejmocnějších lidí v ČT člena komunistických Lidových milicí. To je naprosto nepřijatelné a nedůvěryhodné.
Jak z tohoto dokumentu vyplývá, ČT opět po 20 letech rozděluje pořady na „vhodné“ a „nevhodné“.
Kritizujeme komunistický režim za to, že zavíral filmy do trezoru na základě ideologie a při tom to děláme ještě v mnohem větší míře.
Chceme kriminalizaci takového jednání!

10) Úplné zrušení „náhubkového zákona" a kriminalizaci cenzury:

 

Je to účelový zákon, který má jediný cíl: Kriminalizovat veškeré důkazy o zločinných praktikách politiků a vlivných lidí.
Další ze zločinných spiknutí českých politiků.
Pokud je nám známo, nikde v civilizovaném světě, s vyjímkou vyloženě totalitních režimů jako Severní Korea nebo Kuba, takový zákon nemají.
Převrací význam podstaty zacházení s důvěrnými údaji. Ve zbytku světa je za zacházení s takovými údaji odpovědný jejich držitel.
V případě odposlechu policie. Za únik takových dat může být postižena jen a pouze policie, nikoli novinář, který je zveřejní.
Požadujeme, aby všichni, kdo se na tomto zákonu podíleli, ať už autorsky nebo kladným hlasováním, odešli ze všech veřejných funkcí.
Ten kdo bere úplatek nebo páchá trestný čin musí počítat s tím, že se trestný čin natočený na video může objevit např. na YouTube!
Namísto něj  by mohl být opačný zákon.
Zákon kriminalizující cenzuru tam, kde je dle Ústavy nepřípustná. 500 000 pokuty nebo až 5 let vězení například řediteli televize,
která dá příznivcům EU 40 minut a odpůrcům jen 4 minuty.
Takové praktiky jsou, bohužel, čím dál častější.
 

11) Úplný zákaz lobbystů na politické půdě:

 

Jde v podstatě o terorizmus v politickém prostředí. Jak jinak nazvat někoho, kdo nabádá politika aby za úplatu či protislužbu změnil názor.
 

12) Zastavení vojenské pomoci zemím, které mučí válečné zajatce, nebo neuznávají mezinárodní úmluvy platné pro ČR:

 

Není přípustné aby se ČR účastnila válečných operací vedených zemí, která mučí válečné zajatce,
popřípadě neuznává mezinárodní úmluvi týkající se lidských práv závazných pro ČR.
Umožnit trestně-právní stíhání osob, které daly souhlas k těmto akcím.
Žádá-li jakákoliv země dlouhodobý pobyt svých vojsk, nebo vojenskou základnu na uzemí ČR,
musí uhradit konání referenda k této otázce a nákladů s tímto spojených.
 

13) Solidární důchodový systém:

 

Uvědomme si, že bohatý člověk si do své kapsy,
( Minimálně má z čeho ) našetří za svůj produktivní věk tolik peněz, že již žádný státní důchod nepotřebuje ... ve své podstatě tedy zneužívá solidárního systému tohoto státu.
Horníci, pracovníci v těžkém průmyslu, řidiči autobusů, kamionů a např. zedníci chodili do důchodu v 70 - 75 letech je největší nesmysl, který naše vláda zavedla.
Aby jsme zaváděli nefungující pilíře do našeho důchodového systému je další nesmysl .... když si logicky vypočítáme, že se tento systém vyplatí lidem s příjmy 36 tis. Kč a výše tak zůstávám v úžasu.
Kolik budou stát nové důchodové pojišťovny?Kolik bude stát reklama?Kolik budou stát zaměstnanci?Kolik budou stát budovy pojišťoven a např. firemní auta?
Toto vše zaplatíte, i když se vám do tohoto pilíře nevyplatí přispívat ani korunu. Nemluvím pak ani raději o zajištění prostředků těchto fondů, či omezení výdajů státem ( Nás všech ) na reklamní kampaň a zřízení těchto fondů atd..
Máme zde volné pole pro novou porevoluční privatizaci či podobnou aféru jako  Open Card.
 
*************************************************************************************************************************************************************
*)Podpora malopodnikatelů, zvýšení minimální mzdy.
*) Zachovat danění dividend, zavést progresivní daň a zdanit hazard.
*) Podporovat zemědělce + limity na dovážené potraviny + vyšší daně u dovážených potravin.
*) Zabránit drancování LČR, prověřit výhodnost zakázek pro LČR a prověřit zdali firma není pouhý subdodavatel.
*) Státní zakázky pouze pro české firmy, pokud je neproveditelné, bude možnost obrátit se na firmu v zahraničí. 
( Nesmí se opakovat skutečnost, že se objedná zahraniční firma na zakázku a ta si najde zřizovatele zakázky z tuzemských firem )
*) Odělit důchodový a zdravotní systém od státního rozpočtu.
*) Navýšit rozpočet MV.
*) Zavést protikorupční opatření.
*) Zdravotnictví
*) Důchodvý systém
*) Sociální dávky
15) Podpora bydlení pro mladé.
16) Snížení daně pro nastartování ekonomiky.
17) Zrušit soukromé exekutory
18) Návrh rozšíření ústavy o zákaz prodeje státních majetků či podniků které prosperují.
19) Zavést přímou demokracii.
20) Veřejnoprávní televize.
 

Na tvorbě programu se podíleli zatím tyto lidé ( jména která mohu zatím uveřejnit ) :

Vladimír Frejlich, Patrik Magyarics, Michal Eler a za pomoc s grafickou úpravou děkuji i Hance Zelenkové.