Etický Kodex SPD

 

Etický kodex člena Strany Přímé Demokracie ( SPD ) :
 
Příloha k usnesení SPD ze dne 14.9.2011:
 
Preambule
 
Členové SPD prohlašují, že se ve své činnosti po dobu členství v SPD řídí slibem člena SPD. členství chápou jako veřejnou službu občanům České Republiky, od kterých získávají důvěru a právo zastupovat je v politickém dění ČR. Člen SPD se hlásí k odpovědnosti, a to jak morální, tak i právní, za své konání po dobu výkonu jakékoli funkce a dobrovolně se ve své práci řídí mimo jiné tímto Etickým kodexem.
 
Čl. 1
 
Obecná pravidla
 
1) Člen SPD je zodpovědný všem občanům ČR za výkon své funkce.
 
2) Člen SPD dbá na to, aby vykonával funkci aktivně a bezúhonně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a svým svědomím.
 
3) Člen SPD je při výkonu funkce nestranný. Rozhoduje se objektivně, kvalifikovaně a se znalostí věci a ve prospěch ČR a jejích občanů. Neuchyluje se k jednání, kterým by jednostranně upřednostňoval nebo diskriminoval jakoukoliv skupinu či jednotlivce.
 
4) Člen SPD se účastní každého zasedání místní organizace a jednání dalších orgánů SPD, kterých je členem. Z jednání může být omluven v souladu s jednacím řádem a příslušných orgánů, jichž je členem, a z důvodů zvlášť hodných zřetele.
 
5) Člen SPD se zavazuje v průběhu jednání místní organizace SPD a jeho dalších orgánů jejímž je členem jednat soustředěně a zdržet se činností, které by mu v tom bránily.
 
Čl. 2
 
Poskytování informací
 
Člen SPD poskytuje veřejnosti informace související s jeho čiností s výjimkou těch, které podléhají utajenému hlasování či důvěrnému jednání SPD. Tohoto omezení člen SPD dbá i po skončení jeho členství ( Pokud již byli informace z jednání veřejně prezentovány či zveřejněn důvod hlasování s výsledkem, tato omezení se na něj již dále nevztahují ). Zákonnou ochranu informací dodržuje i při komentování a zveřejňování jakýchkoliv zpráv a informací, a to i pro sdělovací prostředky. 
Toto omezení lze zrušit pouze na základě zákonného zmocnění.
 
Čl. 3
 
Oznámení o činnosti členů SPD
 
1) Člen SPD vykonávající jakoukoli funkci v místní organizaci či jiné jí nadřízené, musí oznámit, zda on sám nebo manžel/manželka
 
a) provozuje podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární, umělecké nebo sportovní, nejde-li o vlastní podnikání v těchto oborech, s uvedením konkrétních údajů o typu činnosti (firma, IČ a předmět podnikání),
 
b) je členem statutárního nebo kontrolního orgánu či členem managementu právnické osoby, zřízené za účelem podnikání, s uvedením její obchodní firmy a IČ a funkce,
 
c) vykonává výdělečnou činnost v pracovním, služebním či obdobném poměru, s uvedením označení zaměstnavatele, nejde-li o poměr, v němž působí z titulu funkce v SPD.
 
2) Písemné oznámení o činnosti doručí člen SPD předsedovi Kontrolního výboru nejpozději do 30 dnů po zahájení nebo ukončení této činnosti. První oznámení o činnosti doručí do 30 dnů od zahájení výkonu funkce. Údaje dle odstavce 1 uvede člen SPD odděleně za sebe a za manžela/manželku. Oznámení o činnostech člena SPD, popř. manžela/manželky členů SPD budou uložena u předsedy Kontrolního výboru. Případné změny bude člen SPD doplňovat průběžně.
 
Čl. 4
 
Oznámení o příjmech a darech členů SPD
 
1) Člen SPD je povinen písemně oznámit příjmy a jiné majetkové výhody přijaté v souvislosti s výkonem funkce v příslušném kalendářním roce za dobu skutečného výkonu funkce. Oznámení o příjmech a darech se podává i tehdy, jestliže neobdržel žádný příjem či dar podléhající oznamovací povinnosti.
 
2) Člen SPD je povinen v přiznání správně a úplně uvést výši, druh a zdroj každého svého peněžního příjmu obdrženého v souvislosti s výkonem funkce, s výjimkou příjmů uvedených v odstavci 3).
 
3) Za peněžitý příjem nebo dar se nepovažují příjmy nebo dary poskytnuté členovi SPD v souvislosti s výkonem jeho funkce, jakož i poskytnutí dopravy, noclehu, stravy a dalších přiměřených požitků při cestách a jednáních organizovaných SPD.
 
4) Písemné oznámení o příjmech a darech podle odst. 1 až 3 za předešlý kalendářní rok doručí člen SPD předsedovi Kontrolního výboru vždy nejpozději k termínu 31.4. , a to i v případě, že jeho výkon ve funkci v průběhu této doby zanikl; to neplatí při zániku funkce v důsledku úmrtí. Předseda Kontrolního výboru po tomto datu zveřejní jména těch, kteří tak neučinili. Oznámení o příjmech a darech členů SPD budou uložena u předsedy Kontrolního výboru.
 
5) Člen SPD nebude požadovat ani přijímat žádné dary či jiné pozornosti a služby, které by mohly ovlivnit výkon jeho funkce, plnění povinnosti či jeho rozhodování.
 
Čl. 5
 
Oznámení o nemovitém majetku člena SPD, popř. manžela/manželky zastupitele
 
1) Člen SPD je povinen do konce května každého následujícího roku po dobu výkonu své funkce písemně oznámit, zda za uplynulý kalendářní rok nabyl vlastnická nebo další věcná práva k nemovitému majetku.
 
2) Písemné oznámení o nemovitém majetku podle odstavce 1 doručí člen SPD předsedovi Kontrolního výboru.
 
3) Člen SPD postupuje obdobně, pokud jde o nemovitý majetek manžela/manželky. Písemné oznámení podává odděleně za sebe a za manžela/manželku.
 
4) Člen SPD odevzdá oznámení o nemovitém majetku za předešlý kalendářní rok vždy nejpozději k termínu 31.4. předsedovi Kontrolního výboru, který zveřejní po tomto datu jména těch, kteří tak neučinili. Oznámení o nemovitém majetku členů SPD, popř. manžela/manželky členů SPD budou uložena u předsedy Kontrolního výboru.
 
Čl. 6
 
Střet zájmů a neslučitelnost funkcí
 
1) Člen SPD se při výkonu své funkce zdrží jednání, které by přineslo jemu samotnému, jeho rodinnému příslušníkovi či osobě blízké neoprávněnou výhodu. V případě, že bude ve funkci projednávat materiál dotýkající se jakýmkoliv způsobem jeho osoby, jeho rodinného příslušníka či osoby blízké, oznámí členSPD tuto skutečnost před projednáváním příslušného materiálu v orgánu, který jej projednává a nebude v průběhu projednávání věci hlasovat a aktivně vystupovat, ledaže by byl ke konkrétnímu vyjádření vyzván.
 
2) Člen SPD se při výkonu funkce a při jednání, které přímo souvisí s SPD či jejich partnerů. zdrží takového jednání, které by vedlo k neoprávněnému zvýhodnění jeho osoby, jeho rodiny či osob mu blízkých.
 
3) Člen SPD se zavazuje, že po ukončení funkce nebude zneužívat informace a jiné výhody, které by plynuly z výkonu jeho bývalé funkce.
 
4) Na Člena SPD, který je po dobu výkonu funkce členem statutárního nebo kontrolního orgánu obchodní společnosti, či její společník či akcionář nebo člen managementu, platí obdobně ustanovení bodu 1) a 2) tohoto článku. Člen SPD dále nemůže být členem výběrové komise zřízené příslušným orgánem, pokud se tato obchodní společnost uchází o přidělení zakázky financované z prostředků SPD nebo prostředků spravovaných SPD.( Státní zakázky, městské zakázky atd. )
 
Čl. 7
 
Forma oznámení
 
Oznámení členové SPD podají na formulářích, které jsou přílohou tohoto kodexu.
 
Čl. 8
 
Zacházení s materiály
 
Předseda Kontrolního výboru umožní prostřednictvím tajemnice výboru nahlížet do oznámení občanům ČR vždy první pondělí v měsíci. Tajemnice výboru vede evidenci žadatelů o nahlédnutí do těchto materiálů.
 
Čl. 9
 
Přechodná ustanovení
 
Oznámení podle č. 3 tohoto Etického kodexu podají členové SPD nejpozději do 30 dnů ode dne jeho účinnosti. Oznámení o příjmech a darech podle čl. 4 tohoto Etického kodexu a oznámení o Nemovitém majetku podle čl. 5 tohoto Etického kodexu podají členové SPD poprvé za rok 2011 a to nejpozději do 31.4.2012.
 
Čl. 10
 
Závěrečné ustanovení
 
1) Člen SPD se formou podepsaného čestného prohlášení ztotožňuje s principy tohoto Etického kodexu člena SPD a bude se jimi řídit.
 
2) Tímto Etickým kodexem nejsou dotčena práva a povinnosti členů SPD stanovená stanovami strany a vnitřními předpisy SPD.
 
Čl. 11
 
Účinnost
 
Tento Etický kodex nabývá účinnosti jeho schválením přípravným výborem SPD
 
 
 
 
Příloha č. 1 Etického kodexu člena SPD
Předseda Kontrolního výboru:
 
 
 
 
 
Čestné prohlášení:
k Etickému kodexu člena SPD
schválenému usnesením ze dne XX. XX. 2011
 
Já, …………………………………………(jméno a příjmení), člen Strany Přímé demokracie,
 
předkládám toto Čestné prohlášení 
za období XX.XX.2011
 
s přílohami, zahrnujícími oznámení o činnosti mé a mé/ho manžela/manželky ve smyslu čl. 3 Etického kodexu, oznámení o příjmech a darech člena SPD ve smyslu čl. 4 Etického kodexu a oznámení o nemovitém majetku mém a mé/ho manžela/manželky ve smyslu čl. 5 Etického kodexu.
 
Podpisem na tomto Čestném prohlášení a na přílohách k němu potvrzuji pravdivost a úplnost všech údajů, které jsou zde uvedeny.
 
Podpis……………………………